Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3146
Title: Quản lý tài chính công ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiến
Keywords: Tài chính nhà nước
Issue Date: 2003
Abstract: Tài liệu tập trung nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn các nội dung cơ bản của tài chính công, bao gồm hoạt động đánh thuế, chi tiêu ngân sách nhà nước trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3146
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0104.pdf6,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.