Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3145
Title: Thị trường EU. Các qui định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Marketing
Thương mại quốc tế
EU
Xuất khẩu
Kinh tế ngoại thương
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Đưa ra cơ sở lý luận mới về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, lấy marketing làm trọng tâm để phân tích những quy định có tính pháp lý trên thị trường EU. Đánh giá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam đối với các quy định về sản phẩm nhập khẩu sang thị trường EU.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3145
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0017.pdf16,8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.