Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3131
Title: Sinh thái học & các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam
Other Titles: Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam
Authors: Thế Đạt
Keywords: Hệ sinh thái
Phát triển bền vững
Sinh thái học
Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Nghệ An
Abstract: Trình bày một cách hệ thống những cơ sở lý luận chủ yếu của khoa học sinh thái và môi trường học, những đặc điểm tiêu biểu của các hệ sinh thái trên thế giới và Việt Nam. Giới thiệu một số mô hình sinh thái ở Việt Nam và quản lý các hệ kinh tế - sinh thái để phát triển bền vững.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3131
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0099.pdf9,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.