Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3112
Title: Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế
Other Titles: Vận tải quốc tế. Bảo hiểm vận tải quốc tế
Authors: Triệu, Hồng Cẩm
Keywords: Vận tải quốc tế
Thương mại quốc tế
Bảo hiểm hàng hoá
Issue Date: 2006
Publisher: Văn hóa Sài Gòn
Abstract: Tập trung trình bày những vấn đề căn bản liên quan đến nguyên tắc và thủ tục chuyên chở hàng hoá thương mại quốc tế và mua bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình chuyên chở. Các chứng từ và hợp đồng mẫu đã được tiêu chuẩn hoá trên phạm vi quốc tế cũng được trình bày.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3112
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0120.pdf20,67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.