Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3108
Title: Giáo trình kinh tế ngoại thương
Authors: Bùi, Xuân Lưu
Nguyễn, Hữu Khải
Keywords: Kinh tế ngoại thương -- Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Những lý thuyết cơ bản, quan điểm chủ yếu về phát triển kinh tế ngoại thương trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Những công vụ quản lý và các chính sách khuyến khích hỗ trợ xuất khẩu. Hiệu quả kinh tế của các hoạt động ngoại thương. Chính sách thương mại quốc tế trong bối cảnh Việt Nam sẽ là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3108
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0186.pdf18,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.