Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3089
Title: Kinh tế vùng ở Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Lê, Thu Hoa
Keywords: Kinh tế vùng
Phát triển vùng
Phát triển kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Đề cập một số vấn đề cơ bản về kinh tế vùng và vận dụng trong thực tiễn phát triển vùng ở nước ta: nội dung quan điểm, phương pháp của kinh tế vùng, lý thuyết về tăng trưởng và phát triển vùng, tiền đề hình thành cơ cấu kinh tế lãnh thổ theo hướng phát triển có trọng điểm kết hợp phát triển toàn diện ở Việt Nam...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3089
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0042.pdf5,46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.