Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3088
Title: Chiến lược hợp tác quốc gia với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho giai đoạn 2007-2011 : Ngày 3 tháng 1 năm 2007
Other Titles: Việt Nam. Chiến lược hợp tác quốc gia 1007-1011
Keywords: Hợp tác phát triển
Chiến lược phát triển
Chiến lược nhà nước
Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2007
Abstract: Trình bày một số chiến lược Hợp tác Quốc gia với Việt Nam của Ngân hàng thế giới giai đoạn 2007-2011 như: Chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hoà nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quản lý điều hành, rủi ro, tín dụng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3088
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0062.pdf18,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.