Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3081
Title: Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Kinh doanh -- Giáo trình
Tâm lý học nghề nghiệp -- Giáo trình
Thương mại -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về tâm lý học, tâm lý khách hàng và giao tiếp trong kinh doanh. Phân tích quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học và đề xuất những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3081
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0208.pdf12,44 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.