Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3075
Title: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Trần, Kim Hào
Nguyễn, Hữu Thắng
Lê, Xuân Bá
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Phân tích những tác động, cơ hội thách thức và yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nêu lên những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3075
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0084.pdf9,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.