Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3068
Title: Pháp luật về kinh doanh - Tập 1
Authors: Nguyễn, Như Phát
Lê, Minh Toàn
Dương, Hải Hà
Keywords: Luật kinh tế -- Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Bưu điện
Abstract: Tài liệu đề cập đến các vấn đề về luật kinh doanh như: pháp luật về công ty và doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về hợp tác xã; pháp luật về đầu tư; pháp luật về hợp đồng. Bên cạnh đó, tác giả còn giới thiệu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và phương thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3068
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0079.pdf11,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.