Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3058
Title: Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường Đại học, Cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Văn Hảo
Nguyễn, Đình Kháng
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Kinh tế chính trị Mác-Lênin -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Chính trị Quốc gia
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3058
Appears in Collections:Lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0214.pdf15,93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.