Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3056
Title: Ẩn số động lực trong phát triển kinh tế : Từ thực tiễn Việt Nam nhìn ra thế giới
Authors: Huy Nam
Keywords: Phân tích kinh tế
Thị trường chứng khoán
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: Thanh niên
Abstract: Phân tích động lực để phát triển kinh tế từ thực tiễn kinh tế Mỹ với những ưu điểm và nhược điểm, qua đó đi sâu phân tích vào nhiều lĩnh vực vi vĩ mô của Việt Nam về doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, cải cách, hội nhập trước vận hội mới
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3056
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0074.pdf9,66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.