Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3053
Title: Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu)
Authors: Nguyễn, Anh Dũng
Tạ, Văn Hùng
Keywords: Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2005
Publisher: Tài chính
Abstract: Tài liệu chỉ dẫn hoàn chỉnh việc mua, sở hữu và bán cổ phiếu. Trình bày rõ ràng về cổ phiếu, trái phiếu, cách đầu tư và cách phòng tránh những rủi ro trong lĩnh vực này.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3053
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0149.pdf17,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.