Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3044
Title: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Quản lý chất lượng
ISO
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Bưu điện
Abstract: Giới thiệu những vấn đề rất thiết thực về: quản lí chất lượng dịch vụ trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và giới thiệu hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO), phạm vi và qui trình áp dụng ISO.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3044
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0078.pdf8,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.