Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3037
Title: Đàm phán trong kinh doanh : cạnh tranh hay hợp tác?
Authors: Võ, Đắc Khôi
Hồ, Đắc Nguyên Ngã
Keywords: Kinh tế quản lý
Đàm phán
Issue Date: 2006
Publisher: Trẻ
Abstract: Giới thiệu những công cụ và kiến thức quản lí cơ bản về quá trình đàm phán, có tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: đàm phán trên lập trường và đàm phán trên lợi ích, tìm hiểu đối tác đám phán, xác định chiến lược và chiến thuật đàm phán...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3037
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0090.pdf4,39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.