Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3034
Title: Tổ chức và điều hành dự án
Authors: Thanh Thùy
Lệ Huyền
Liên Hương
Keywords: Quản lý dự án
Quản lý kinh tế
Khoa học quản lý
Issue Date: 2006
Publisher: Tài chính
Abstract: Những kiến thức về quản lý dự án, thiết kế tổ chức dự án, vai trò, chức năng của giám đốc dự án; mô hình tổ chức dự án và quản lý đội ngũ dự án hiệu quả cao
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3034
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0060.pdf11,93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.