Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3021
Title: Quản lý hoạt động nhập khẩu : cơ chế, chính sách và biện pháp
Authors: Nguyễn, Hữu Khải
Vũ, Thị Hiền
Đào, Ngọc Tiến
Keywords: Kinh tế ngoại thương
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: Thống kê
Abstract: Trình bày các cơ sở lý luận của cơ chế, chính sách và các biện pháp quản lý nhập khẩu; kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu của một số nước trên thế giới; thực trạng cơ chế, chính sách, các biện pháp và định hướng quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam và một số đề xuất đối với việc hoàn thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập khẩu của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3021
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0086.pdf14,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.