Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3012
Title: Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Thị Song Anh
Trần, Thanh Đạm
Keywords: Phát triển kinh tế
Phát triển vùng
Tây Nguyên
Sách song ngữ
Issue Date: 2006
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Trình bày những thành tựu Tây Nguyên đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua. Nêu bật những tiềm năng, thế mạnh và cả những yếu kém chưa khắc phục được, từ đó suy nghĩ về những vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn tới nhằm đưa kinh tế khu vực Tây Nguyên phát triển bền vững.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3012
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0049.pdf30,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.