Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3010
Title: Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Kinh tế thế giới
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học Xã hội
Abstract: Những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế - chính trị thế giới năm 2006, dự báo những đặc điểm và xu hướng phát triển chủ yếu trong năm 2007. Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và đưa ra những kiến nghị về đối sách của Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3010
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0041.pdf4,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.