Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3008
Title: Quản trị sản xuất viễn thông
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Nguyễn, Hoài Anh
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Viễn thông quốc tế
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Bưu điện
Abstract: Giới thiệu những vấn đề thiết thực về quản trị sản xuất viễn thông như: Vai trò của viễn thông trong sự phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở tổ chức và kinh tế mạng viễn thông, lập kế hoạch phát triển mạng, quản lý chất lượng và tổ chức vận hành, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3008
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0080.pdf9,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.