Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3005
Title: Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp(Tập 2)
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Quản trị nhân lực
Quản lý điều hành
Issue Date: 2007
Publisher: Bưu điện
Abstract: Tổng quan về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp từ khi người lao động bước vào làm việc cho đến khi ra khỏi quá trình lao động. Thiết kế và phân tích công việc. Tuyển chọn nhân lực. Đánh giá thực hiện công việc. Đào tạo và phát triển nhân lực
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3005
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0059.pdf14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.