Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3004
Title: Giáo trình Khoa học hàng hóa (Dùng trong các trường THCN Hà Nội)
Authors: Phan, Thị Thúy
Keywords: Kinh tế hàng hoá
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về khoa học hàng hóa. Cung cấp kiến thức cơ bản, có hệ thống về giá trị sử dụng, chất lượng, thành phần, cách bảo quản, bao gói, vận chuyển các loại hàng hóa như: thực phẩm nông sản, vải sợi, hàng da - cao su, hàng dân dụng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3004
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0205.pdf21,31 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.