Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3000
Title: Quản lý nhóm
Other Titles: Managing teams
Authors: Heller, Robert
Nguyễn, Đô (Dịch)
Keywords: Nhóm làm việc
Người quản lý
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn những kinh nghiệm quản lý làm việc theo nhóm bao gồm nhiều lĩnh vực như xác định các kỹ năng để hoàn thành một dự án, xây dựng niềm tin giữa cá nhân trong nhóm và tối đa hiệu quả thực hiện công việc
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3000
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0176.pdf4,7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.