Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2994
Title: Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Khải
Đào, Ngọc Tiến
Vũ, Thị Hiền
Keywords: Hàng xuất khẩu
Chuyển đổi cơ cấu
Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Thống kê
Abstract: Cơ sở lý luận của quá trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam. Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam và một số biện pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2994
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0067.pdf16,69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.