Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2988
Title: Việt Nam - ASEAN quan hệ đa phương và song phương
Authors: Vũ, Dương Ninh
Keywords: Việt Nam -- Quan hệ ngoại giao -- ASEAN
Issue Date: 2004
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Phân tích khái quát tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế của từng quốc gia trong khu vực ASEAN. Mối quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức ASEAN và với từng nước thành viên trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hoá...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2988
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0020.pdf9,64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.