Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20612
Title: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C): Luận văn thạc sĩ
Authors: Phước, Minh Hiệp (GVHD)
Nguyễn, Trung Thi
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C). Từ đó tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách cho nhà quản trị công ty nhằm gia tăng động lực làm việc của nhân viên tại Công ty PTSC M&C. Luận văn đã vận dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập để xác định các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty PTSC M&C. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Crobach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Sau đó, những phát hiện và kết quả sẽ được thảo luận, từ đó kết luận và khuyến nghị có thể được rút ra. Kết quả cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên. Các yếu tố ảnh hưởng đó bao gồm: (1) Định hướng chiến lược, (2) Môi trường làm việc, (3) Đào tạo và phát triển, (4) Sự quan tâm của người quản lý, (5) Hệ thống khen thưởng và công nhận, (6) Sự đồng thuận và gắn kết.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20612
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Trung-Thi.pdf3,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.