Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20348
Title: Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Đức Phát: $bKhoá luận tốt nghiệp
Authors: Hoàng, Thị Trang
Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Keywords: Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu trực trạng hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ở Công Ty TNHH Xây Dựng Đức Phát. Từ đó, để hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Tìm hiểu cơ sở lý luận về vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phản ánh thực tế hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu công ty, đề ra nhận xét chung và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20348
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Thi-Trang.pdf11,61 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.