Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19603
Title: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Authors: Nguyễn, Viết Thông (ch.b)
Keywords: Đường lối cách mạng
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia
Citation: Tái bản có bổ sung, sửa chữa
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19603
Appears in Collections:Lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
618-GT-Duong-loi-cach-mang-cua-Dang-Cong-san-Viet-Nam.pdf2,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.