Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19598
Title: Giáo trình công nghệ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
Authors: Nguyễn, Xuân Thành (ch.b, h.đ)
Lê, Văn Hưng
Phạm, Văn Toản
Keywords: Vi sinh vật -- Sản xuất nông nghiệp
Vi sinh vật -- Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2003
Publisher: Nông nghiệp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19598
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484-Giao-trinh-cong-nghe-vi-sinh-P.1.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
484-Giao-trinh-cong-nghe-vi-sinh-P.2.pdf2,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.