Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19563
Title: Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học (Dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hoá học)
Authors: Nguyễn, Đình Thành
Keywords: Hoá học -- Phổ ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa học kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19563
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-Co-so-cac-phuong-phap-pho-ung-dung-trong-hoa-hoc.pdf65,52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.