Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19539
Title: Giáo trình: Giải phẫu người
Authors: Trịnh, Xuân Đàn (ch.b)
Đinh, Thị Hương
Trương, Hồng Tâm
Keywords: Giải phẫu học
Issue Date: 2010
Publisher: ĐH Quốc gia Hà Nội
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19539
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-phau-nguoi-P.2.pdf11,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Giai-phau-nguoi-P.1.pdf2,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.