Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19204
Nhan đề: Human Resource management for the Hospitality and Tourism industries.
Tác giả: Nickson, Dennis
Từ khoá: Human Resource management
Hospitality and Tourism industries
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Elsevier
Trích dẫn: 2nd ed
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19204
ISBN: 978-0-7506-6572-8
Bộ sưu tập: Anh ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HumanResourceManagementforthehospitalityandtourismindustries.pdf2,34 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.