Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19048
Nhan đề: Nhiệt động lực học kỹ thuật
Tác giả: Hoàng, Đình Tín
Lê, Chí Hiệp
Từ khoá: Nhiệt động lực học
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19048
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nhietdongluchockithuat.pdf85,64 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Nhietdongluchockithuat.pdf26,88 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.