Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19044
Nhan đề: Bài tập và bài giải: Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Phạm, Văn Dược
Từ khoá: Toán kinh doanh -- Bài tập
Kinh doanh -- Phân tích -- Bài tập
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19044
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTBG-Phantichhoatdongkinhdoanh.pdf12,24 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.