Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17759
Nhan đề: Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses
Nhan đề khác: SpringerBriefs in Water Science and Technology
Tác giả: Samiha A. H. Ouda
Abd El-Hafeez Zohry
Mostafa Morsy
Từ khoá: Life Sciences
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17759
ISBN: 978-3-319-69880-9
Bộ sưu tập: Life Sciences

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-69880-9.pdf2,61 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.