Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17758
Nhan đề: Selenoproteins
Nhan đề khác: Methods in Molecular Biology
Tác giả: Laurent Chavatte
Từ khoá: Life Sciences
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17758
ISBN: 978-1-4939-7258-6
Bộ sưu tập: Life Sciences

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-1-4939-7258-6.pdf8,03 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.