Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16293
Nhan đề: Popular Culture, Voice and Linguistic Diversity
Tác giả: Sender Dovchin
Alastair Pennycook
Shaila Sultana
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16293
Định danh khác: 978-3-319-61955-2
Bộ sưu tập: Linguistic

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-61955-2.pdf2,86 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.