Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15885
Title: Kinh tế vi mô
Authors: Lê, Bảo Lâm (ch.b)
Nguyễn, Như Ý
Trần, Thị Bích Dung
Trần, Bá Thọ
Keywords: Kinh tế vi mô
Issue Date: 2011
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học. Cung, cầu và giá thị trường. Lí thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. Lí thuyết về sản xuất và chi phí. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn
Description: 286 tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15885
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinh-te-vi-mo-Le-Bao-Lam.pdf8,14 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.