Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15164
Title: Dẫn luận ngôn ngữ học
Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (ch.b)
Đoàn, Thiện Thuật
Nguyễn, Minh Thuyết
Keywords: Ngôn ngữ học -- Học tập và giảng dạy
Issue Date: 2012
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ mười bảy
Abstract: Tìm hiểu bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ; Ngôn ngữ với tư cách một hệ thống tín hiệu đặc biệt; Nghiên cứu từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế giới
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15164
Appears in Collections:Văn hoá du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dan-luan-ngon-ngu-hoc-P1.pdf15,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Dan-luan-ngon-ngu-hoc-P2.pdf6,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.