Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15151
Title: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 5: Các quá trình hoá học
Authors: Nguyễn, Bin
Keywords: Hóa học
Công nghệ hóa học
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15151
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học
Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac-qua-trinh-thiet-bi-Tap5.pdf45,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.