Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14950
Title: Kiểm toán: Giáo trình
Authors: Trần, Phước (ch.b)
Huỳnh, Tấn Dũng (b.s)
Nguyễn, Thanh Sang (b.s)
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán
Abstract: Tổng quan về kiểm toán. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán. Phương pháp và quy trình kiểm toán. Kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14950
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giaotrinhkiemtoan-P1.pdf20,43 MBAdobe PDF Sign in to read
Giaotrinhkiemtoan-P2.pdf40,57 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.