Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14937
Title: Hoá học thực phẩm
Authors: Hoàng, Kim Anh
Keywords: Hoá học
Thực phẩm
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Trình bày cấu tạo, các tính chất vật lý, hoá học, cảm quan, các tính chất chức năng của các hợp phần chính trong thực phẩm như nước, acid amin và protein, carbohydrate, lipit, vitamin và chất khoáng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14937
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-thuc-pham-P.1.pdf6,29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Hoa-hoc-thuc-pham-P.2.pdf9,27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.