Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14915
Title: みんなの日本語初級2本冊 = Minna no Nihongo. Shokyu. II, Honsatsu: CD
Other Titles: Minna no Nihongo. Shokyu. II, Honsatsu
Authors: Surie, Nettowaku
Kabushiki, Kaisha
Keywords: Nhật ngữ -- Học hỏi và giảng dạy -- Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài
Nhật ngữ -- Đối thoại và cụm từ -- Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài
Issue Date: 2013
Publisher: Surie Nettowaku
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14915
Appears in Collections:Nhật ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08第28課 問題1.mp3528 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
09第28課 問題2.mp31,35 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
10第29課 会話.mp3806,95 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
11第29課 問題1.mp3424,98 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
12第29課 問題2.mp31,4 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
13第30課 会話.mp3785,37 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
14第30課 問題1.mp3552,44 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
15第30課 問題2.mp31,55 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
16第31課 会話.mp3790,67 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
17第31課 問題1.mp3481,17 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
18第31課 問題2.mp31,79 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
19第32課 会話.mp3675,83 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
20第32課 問題1.mp3332,13 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
21第32課 問題2.mp31,76 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
22第33課 会話.mp3761,34 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
23第33課 問題1.mp3282,85 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
24第33課 問題2.mp31,72 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
25第34課 会話.mp31,04 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
26第34課 問題1.mp3521,08 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
27第34課 問題2.mp31,74 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
28第35課 会話.mp3838,31 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
29第35課 問題1.mp3470,58 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
30第35課 問題2.mp31,38 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
31第36課 会話.mp3956,41 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
32第36課 問題1.mp3365,52 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
33第36課 問題2.mp31,49 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
34第37課 会話.mp3946,63 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
35第37課 問題1.mp3537,78 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
36第37課 問題2.mp31,42 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
37第38課 会話.mp3836,68 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
38第38課 問題1.mp3553,66 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
39第38課 問題2.mp31,81 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
40第39課 会話.mp3629,4 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
41第39課 問題1.mp3299,96 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
42第39課 問題2.mp31,89 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
43第40課 会話.mp3800,85 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
44第40課 問題1.mp3475,47 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
45第40課 問題2.mp31,71 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
46第41課 会話.mp31,07 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
47第41課 問題1.mp3599,27 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
48第41課 問題2.mp31,69 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
49第42課 会話.mp3852,16 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
50第42課 問題1.mp3550,81 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
51第42課 問題2.mp31,63 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
52第43課 会話.mp3703,11 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
53第43課 問題1.mp3348,01 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
54第43課 問題2.mp31,51 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
55第44課 会話.mp3648,95 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
56第44課 問題1.mp3402,58 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
57第44課 問題2.mp31,69 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
58第45課 会話.mp3854,19 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
59第45課 問題1.mp3320,32 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
60第45課 問題2.mp31,84 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
61第46課 会話.mp31,14 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
62第46課 問題1.mp3335,39 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
63第46課 問題2.mp31,78 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
64第47課 会話.mp3728,77 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
65第47課 問題1.mp3307,69 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
66第47課 問題2.mp31,7 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
67第48課 会話.mp3661,17 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
68第48課 問題1.mp3449,82 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
69第48課 問題2.mp31,81 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
70第49課 会話.mp3796,77 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
71第49課 問題1.mp3503,57 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
72第49課 問題2.mp31,52 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
73第50課 会話.mp3839,12 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
74第50課 問題1.mp3438,82 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
75第50課 問題2.mp31,73 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
01第26課会話.mp3712,48 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
02第26課問題1.mp3519,45 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
04第27課 会話.mp3692,93 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
05第27課 問題1.mp3613,93 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
03第26課 問題2.mp31,54 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
07第28課 会話.mp3918,53 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
06第27課 問題2.mp31,64 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.