Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14910
Title: Kỹ thuật vô tuyến điện
Authors: Trần, Đức Inh
Keywords: Kĩ thuật vô tuyến
Kĩ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: Giao thông Vận tải
Abstract: Trình bày khái niệm chung về dao động và sóng điện từ, anten và đường truyền năng lượng siêu cao, đại cương về truyền tin viễn thông. Phần điện tử tương tự. Mạch điện tử. Hệ thống viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14910
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-thuat-vo-tuyen-dien-P.1.pdf5,39 MBAdobe PDF Sign in to read
Ky-thuat-vo-tuyen-dien-P.2.pdf11,77 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.