Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14905
Title: Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý - Tâp 1
Authors: Hồ, Khánh Lâm
Keywords: Kỹ thuật vi xử lý
Issue Date: 2007
Publisher: Bưu điện
Abstract: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về hệ thống vi xử lý. Đặc điểm, cấu trúc và đặc tính nâng cao tốc độ của bộ vi xử lý. Giới thiệu về lệnh, các dạng lệnh, các mã hoá lệnh, các mã lệnh và tập lệnh của vi xử lý và các khái niệm, cách thức lập trình hợp ngữ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14905
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-vi-xu-ly-Tap.1.pdf16,8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.