Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14866
Title: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Authors: Huỳnh, Văn Đức
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Môn cơ sở dữ liệu là một trong những môn học quan trọng của chuyên ngành Tin học Quản lý.Tài liệu đưa ra rất nhiều ví dụ và bài tập. Những ví dụ và bài tập này khá đa dạng, nhiều ví dụ và bài tập mang tính kiểm tra đơn giản, nhiều ví dụ và bài tập khác lại mang tính áp dụng phức tạp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14866
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu-P.1.pdf1,21 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Co-so-du-lieu-P.2.pdf1,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.