Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14858
Title: Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic
Authors: Nguyễn, Văn Toàn (b.s)
Nguyễn, Thị Kim Phụng (b.s)
Nguyễn, Đình Loan Phương (b.s)
Keywords: Visual Basic
Ngôn ngữ lập trình
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Tổng quan về Visual Basic. Khởi động chương trình, hướng dẫn sử dụng, các thao tác cơ bản trên Form và các control trong Visual Basic. Thiết kế menu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14858
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh-CSDL-visual-basic-P.1.pdf6,08 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Lap-trinh-CSDL-visual-basic-P.2.pdf7,23 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.