Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14857
Title: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Authors: Trịnh, Hoàng Nam
Nguyễn, Thị Trà Linh
Tạ, Thị Hoàng Mai
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Giáo trình tập trung trình bày những kiến thức cần thiết về cơ sở dữ liệu, từ những khái niệm cơ bản khi mới bắt đầu làm quen, cho đến những vấn đề quan trọng, có tính quyết định tới sự thành bại khi xây dựng một cơ sở dữ liệu thực tế. Với các kiến thức lý thuyết được trình bày một cách cô đọng, ngắn gọn và dễ hiểu; các ví dụ minh họa đa dạng, phong phú, chúng tôi hy vọng giáo trình này đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học tập của nhiều đối tượng người học khác nhau.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14857
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu.pdf8,53 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.