Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14837
Title: Thật đơn giản - Quản lý dự án
Authors: Barker, Stephen
Cole, Rob
Keywords: Quản lý dự án
Issue Date: 2009
Abstract: Không chỉ tìm thấy những chiến lược, kế hoạch tổng quát, độc giả còn tìm thấy trong cuốn sách những bí quyết quý giá, có khả năng quyết định thành công của mình. Đó là hãy chọn những dự án thuộc chuyên môn, những lĩnh vực bạn hiểu biết tường tận, luôn kiểm tra để không bị những con số đánh lừa,... Và trên hết, muốn quản lý tốt dự án, bạn hãy là một người hỗ trợ tích cực các thành viên để thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong họ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14837
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
That-don-gian-quan-ly-du-an.pdf2,06 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.