Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14833
Title: Giáo trình: Nhập môn trì tuệ nhân tạo
Authors: Hoàng, Văn Kiếm
Đinh, Nguyễn Anh Dũng
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày về thuật toán - thuật giải; biểu diễn tri thức; máy học giới thiệu các phương pháp giúp máy tính biết cách rút ra các tri thức bằng cách "quan sát", "học hỏi" các dữ liệu do chúng ta cung cấp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14833
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Nhap-mon-tri-tue-nhan-tao-P.1.pdf8,16 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Nhap-mon-tri-tue-nhan-tao-P.2.pdf875,89 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.